Hatha-yoga Castricum (Els Tiers) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar (website) bezoekers en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid informeer ik u over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens. 

Reikwijdte en toestemming

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van Hatha-yoga Castricum. 
Door gebruik te maken van mijn contactformulier kan ik uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Wanneer verwerk ik uw persoonsgegevens?

Ik verwerk uw persoonsgegevens wanneer u via de contactpagina een vraag stelt en dit contactformulier verstuurt; dit gaat over de mailserver van de provider van mijn website.

Ik verwerk uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden en grondslagen:

 • het opnemen van contact via e-mail of telefoon
 • reageren op vragen en opmerkingen

Wanneer u mijn website bezoekt, verzamel ik geen gegevens voor andere dan bovengenoemde doeleinden. Ik gebruik deze gegevens noch voor marketingdoeleinden, noch om analyses te maken op uw browsergegevens, duur van uw bezoek en/of pagina’s die u bezoekt, links die u klikt, en gegevens op basis van uw IP-adres.

Wat doe ik met de gegevens die u aan mij verstrekt

Ik verwerk uw persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van mijn diensten als yogadocente (bv. de gegevens die aan mij verstrekt worden via email, telefoon, of tijdens een gesprek), bv. het plannen van mijn lessen, bijhouden van ziekmeldingen.

De persoonsgegevens die ik ontvang van u kunnen zijn:

  • naam;

  • e-mailadres;
  • berichten;
  • telefoonnummer
  • adresgegevens

Hoe gebruik ik uw persoonsgegevens:

Ik baseer de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het nakomen van betalingen);
 2. ter behartiging van mijn gerechtvaardigde belangen

 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

 4. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Ik maak geen persoonsgegevens bekend aan derden. Indien ik voornemens ben uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraag ik daarvoor uw nadrukkelijke toestemming.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden

Ik zal uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Hatha-yoga Castricum te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan. Ik verwijder uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt.

Uw gegevens zijn niet gekoppeld aan een website account.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Ik zal alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Ik maak tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.

Links naar andere websites:

Mijn website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ik ben niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht Hatha-yoga Castricum te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verleen ik u een overzicht van alle persoonsgegevens die ik van u heb.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u mij verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
U kunt hiervoor een bericht sturen naar etiers@ziggo.nl

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar etiers@ziggo.nl. Ik zal uw klacht/vraag in behandeling nemen en uiterlijk binnen 2 weken reageren. Ik doe er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookiebeleid:

Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt en gegevens invoert. Dat kan uw ip-adres zijn, of bv. adresgegevens die u invoert bij een formulier. Bij een volgend bezoek ziet u de gegevens in uw scherm en hoeven ze niet meer ingevoerd te worden.
Ik gebruik cookies uitsluitend om het gebruik van de website te vergemakkelijken voor u.